Zorg

Op Valckesteyn zijn alle leerlingen verschillend, maar wel gelijk. We doen ons best om voor elke leerling een veilige, prettige omgeving te creëren waarin ze zich ten volste kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat we naar de leerling als individu kijken, maar ook naar onze groepen en school als geheel en daarin constant de balans zoeken. Ons team is een combinatie van groepsleerkrachten, directie, intern begeleiders en specialisten om die balans zo goed mogelijk te behouden.  

ParnasSys en ZIEN

Gedurende de gehele schoolloopbaan blijven wij de leerlingen volgen. Hiervoor leggen wij van iedere leerling een leerlingdossier aan in het leerlingvolgsysteem (LVS) van ParnasSys. In dit dossier bevinden zich persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, cijfers van toetsen en rapportgegevens. De ouders hebben toegang tot deze gegevens van hun eigen kind via het ouderportaal van ParnasSys. Naast de leervorderingen volgen we de leerlingen ook op sociaal-emotionele gebied met ZIEN! (groep 3 t/m 8) In de kleuterbouw volgen we de leerlingen dmv. de KIJK. Dit leerlingvolgsysteem ondersteunt het gehele proces van signaleren tot handelen.

3A8BFDF5-750F-4B0A-A838-F1278A73C61A_1_201_a

Uitgangspunten

Als een leerkracht de groep bij elkaar houdt (convergent differentiëren) zijn de resultaten van de groep meestal hoger. Dit in tegenstelling tot divergent differentiëren waarbij er heel veel niveauverschillen in een groep zijn. Wij hebben gekozen voor de eerste vorm van differentiëren. Per vakgebied (bijvoorbeeld rekenen, spelling, begrijpend lezen) wordt er een groepsplan opgesteld. In principe doen alle kinderen mee aan de stof die voor die groep is bepaald.

In het groepsplan delen we de kinderen per vakgebied in vier niveaus in:

  1. basis leerlijn;
  2. talent leerlijn voor kinderen die meer aankunnen en naast de basisstof ook verrijking krijgen;
  3. intensieve leerlijn voor kinderen die meer uitleg nodig hebben;
  4. zeer intensieve leerlijn voor kinderen die meer uitleg nodig hebben en waarvoor keuzes uit de lesstof worden gemaakt die deze kinderen wel aankunnen.

Leerlingzorg

Zorg binnen de klas

Extra hulp wordt binnen de groep aangeboden. De hulp start met gedifferentieerde instructie, leerlingen die het nodig hebben ontvangen aan de instructietafel meer uitleg en begeleiding van de groepsleerkracht.

Zorg buiten de klas

Als blijkt dat de extra ondersteuning door de leerkracht nog niet voldoende is, hebben we de mogelijkheid om extra ondersteuning te vragen van een RT’er (remedial teacher) die buiten de klas verder werkt aan de gestelde doelen. Dit is zorg buiten de groep, maar nog wel in school. 

Zorg buiten de school

Soms is ook de extra hulp buiten de klas niet genoeg om de gestelde doelen te behalen. In dat geval zoeken we passende hulp via bijvoorbeeld het samenwerkingsverband (RiBA). Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met de ouders of verzorgers. 

Speciale zorg

Zorgbreedte is op OBS Valckesteyn al in 1985 ingevoerd. Door onze lange ervaring en ons samenwerkingsverband RiBA proberen wij leerlingen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen zo goed mogelijk hulp te bieden. Dit geldt voor leerlingen met leerproblemen, maar ook voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken en daardoor in de problemen kunnen raken. Wij besteden structureel tijd aan accepteren en waarderen van jezelf en de ander. Voorwaarde is een sfeer van acceptatie van de leerling met zijn/haar probleem.

De Intern Begeleider

Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen bij ons op school. De intern begeleider spreekt minstens 3 maal per jaar met de groepsleerkrachten de leerlingen door. Als zich tussentijds problemen met leerlingen voordoen, wordt zo spoedig mogelijk een extra bespreking ingelast. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het bieden van zorg. De intern begeleider onderhoudt ook nauw contact met onze contactpersonen bij RiBA, ons samenwerkingsverband het wijkteam en het CJG. Daarnaast heeft zij regelmatig contact met ouders van leerlingen die extra zorg hebben bij ons op school

Jolanda Goudriaan
Intern Begeleider

Meer lezen over zorg en speciale ondersteuning?