MR

De Medezeggenschapsraad

Via de MedezeggenschapsRaad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten op het beleid van onze school geregeld. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over schoolzaken zoals:

  • de besteding van geld;

  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen bij het onderwijs en de activiteiten;

  • (nieuwe) lesmethoden en de rol van ICT hierin;

  • verbeteringen of veranderingen in het onderwijs;

  • communicatie.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies of instemming te geven aan voorstellen van het bevoegd gezag (het bestuur van de openbare scholen).

De MR bestaat uit twee geledingen:

1. vertegenwoordigers van de ouders;
2. vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De MR bestaat uit acht leden (drie ouders en drie leerkrachten). De zittingsduur in de MR is vier jaar. Indien er nieuwe leden nodig zijn, worden er verkiezingen gehouden. De maandelijkse vergaderingen zijn voor een deel openbaar en toegankelijk voor alle ouders en teamleden. Via de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over de agendapunten van de MR. Middels het jaarverslag legt de MR jaarlijks verantwoording af aan de ouders over het gevoerde beleid.

Lees hier het jaarverslag 2022/2023 van de MR. 

Vergaderdata

 

Jaarplan MR 2023 – 2024

Vergadering

Thema’s

4 oktober 2023

1. kwaliteitsplan MR doornemen + taakverdeling vaststellen

2. Jaarverslag vorig schooljaar (goedkeuren en terugblikken voor nieuwe leden)

3. Deskundigheidsbevordering MR

4. Online meeting Move-a-Head m.b.t. thema veiligheid

1 november 2023

1. Uitgangspunten begroting

2. Ingebracht thema ouders:

3. Ouderbetrokkenheid

6 december 2023 (optioneel)

1. ondersteuning/ faciliteiten MR

2. onderwijskundig beleid (onderwerp nader te bepalen)

31 januari 2024

1. Ingebracht thema ouders:

2. MR statuten en reglementen

3. Anti pestprotocol

6 maart 2024

1. schoolbegroting

2. formatie: eerste conclusie

3. lijst van aftreden doornemen

4. punten jaarplan 24/ 25 bespreken

10 april 2024

1. Ingebracht thema ouders:

2. voorstel studiedagen komend schooljaar

3. tevredenheidspeiling bespreken

22 mei 2024

1. jaarplan MR

2. schoolgids doornemen

3. verkiezing MR (wanneer van toepassing)

4. jaarverslag MR opstellen

5. data + planning volgend schooljaar goedkeuren

6. formatie

19 juni 2024

1. uitslag verkiezing MR (wanneer van toepassing)

2. functioneren MR

3. schoolgids goedkeuren

4. jaarverslag goedkeuren

5. jaarplan goedkeuren

Leden

 
Een mix tussen ouders en leerkrachten  neemt voor 4 jaar zitting in de MR.                          
Christa
leerkracht
Anne
ouder
Ingeborg
leerkracht
Aline
leerkracht
Meral
ouder
Nicole
ouder

Vraag of suggestie? Stuur de MR een bericht!