MR

De Medezeggenschapsraad

Via de MedezeggenschapsRaad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten op het beleid van onze school geregeld. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over schoolzaken zoals:

 • de besteding van geld;

 • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen bij het onderwijs en de activiteiten;

 • (nieuwe) lesmethoden en de rol van ICT hierin;

 • verbeteringen of veranderingen in het onderwijs;

 • communicatie.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies of instemming te geven aan voorstellen van het bevoegd gezag (het bestuur van de openbare scholen). Deze lijst kunt u vinden op de website onder de kop van de medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit twee geledingen:

1. vertegenwoordigers van de ouders;
2. vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De MR bestaat uit acht leden (vier ouders en vier leerkrachten). De zittingsduur in de MR is vier jaar. Indien er nieuwe leden nodig zijn, worden er verkiezingen gehouden. De maandelijkse vergaderingen zijn voor een deel openbaar en toegankelijk voor alle ouders en teamleden. Via de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over de agendapunten van de MR. Middels het jaarverslag legt de MR jaarlijks verantwoording af aan de ouders over het gevoerde beleid.

Lees hier het jaarverslag van de MR. 

Vergaderdata

 

14-9-2022

 1. kwaliteitsplan MR doornemen + taakverdeling vaststellen
 2. jaarverslag vorig schooljaar (goedkeuren en terugblikken  voor nieuwe leden)
 3. deskundigheidsbevordering MR

16-11-2022

 1. uitgangspunten begroting
 2. ingebracht thema ouders:
 3. terugblik informatieavond 2.0

7-12-2022               

 1.  ondersteuning/ faciliteiten MR
 2. ouderbetrokkenheid 
 3. onderwijskundig beleid
 4. speerpunten nieuw schoolplan 

 

25-1-2023

 1. ingebracht thema ouders:
 2. beleidsplan: schorsings/ verwijderingsbeleid

15-3-2023

 1. schoolbegroting
 2. formatie: eerste conclusie
 3. thema/discussie voor volgend jaar
 4. lijst van aftreden doornemen 

19-4-2023

 1.  ingebracht thema ouders:
 2. schoolplan toelichten (1e opzet)
 3.  pestprotocol 

Leden

 
Een mix tussen ouders en leerkrachten  neemt voor 4 jaar zitting in de MR.                          
R_Img57765
Christa Nijhoff
leerkracht
Anne van Gils
ouder
Ingeborg de Wilt
leerkracht
R_Img58098
Aline van Gemert
leerkracht
Marisca Noorlander
ouder
krissy
Krissy Schiffers
ouder
Ellen van Boven
leerkracht

Vraag of suggestie? Stuur de MR een bericht!