OC en Ouderbijdrage

De oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit ongeveer veertien leden. Ieder jaar treedt een derde deel af en kunnen andere ouders deze plaatsen innemen. Men wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De OC benoemt zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OC komt regelmatig bij elkaar. Bij deze vergaderingen zijn teamleden en/of een directielid aanwezig.

De bijeenkomsten zijn openbaar. Eén keer per jaar wordt verantwoording afgelegd.

Een belangrijke taak van de OC is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. Zo nodig behartigt de commissie de belangen van de ouders en de kinderen bij de medezeggenschapsraad. Verder houden de leden van de OC zich bezig met het organiseren van activiteiten, zoals de Sinterklaas- en kerstvieringen, paasontbijt, rommelmarkt, schoolreizen etc.

Ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen bekostigen zoals excursies, boeken- en rommelmarkten en sinterklaas- en kerstvieringen, wordt door de OC van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Die ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Een deel van dit geld wordt besteed aan schoolse activiteiten. Hierdoor is bijvoorbeeld het verschijnen van de schoolkrant Valck Magazine gegarandeerd. Uit de ouderbijdragen worden ook sportactiviteiten gefinancierd. De ouderbijdrage is niet verplicht.

De vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 voor groep 1 t/m 7 bedraagt € 50,00 (per leerling).

U kunt het bedrag overmaken op onderstaande rekening:

Oudercommissie Valckesteyn te Poortugaal.
Rekeningnummer: NL10INGB0003294348
(S.v.p. naam leerling en groep voor het jaar 2023 – 2024 vermelden)

Vraag aan de OC? Of lid worden van de OC?