Voor ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school is van belang voor een goede schoolloopbaan van de kinderen. We stimuleren de betrokkenheid door ouderparticipatie in de dagelijkse gang van zaken, door mondelinge en schriftelijke communicatie over allerlei schoolzaken en door persoonlijke contacten met ouders over hun kinderen.

Onder ouderparticipatie verstaan wij het actief deelnemen van ouders aan het schoolleven in al zijn facetten. Deze gelegenheid tot participatie is bedoeld om u als ouder meer inzicht te geven in de wijze waarop wij op onze school met de kinderen werken. Ouderparticipatie draagt verder bij aan een optimaal functioneren van onze school.

U kunt op allerlei manieren actief met de school bezig zijn. Dat kan door te assisteren bij activiteiten, zoals bij excursies, sportdagen en schoolreisjes maar ook door plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) en mee te denken over schoolzaken of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die meedenkt over de bovenschoolse zaken van de scholen die onder ons bestuur vallen. 

MR

Aan deze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouders en de kinderen van OBS Valckesteyn.

GMR

Sinds 2002 is er een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) voor de openbare basisscholen in Albrandswaard (Valckesteyn, De Overkant en Portland). De rol van de GMR is vergelijkbaar met die van de MR maar meer toegespitst op typisch bovenschoolse zaken.

OC

Een belangrijke taak van de oudercommissie (OC) is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. Zo nodig behartigt de commissie de belangen van de ouders en de kinderen bij de medezeggenschapsraad.