Leren is fijn op Valckesteyn

Medezeggenschapsraad (MR)

 


Aan deze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouders en de kinderen van obs Valckesteyn.

De leden van de medezeggenschapsraad nemen voor vier jaar zitting in de raad. 

De raad bestaat uit tien leden waarvan vijf leden door en uit het personeel worden gekozen en vijf leden door en uit ouders. 

Op de agenda staan bijv. onderwerpen zoals: de aanschaf van methodes, verkeersveiligheid en ouderbetrokkenheid. Over diverse punten heeft de medezeggenschapsraad instemming ofwel adviesrecht. 

Personeel, ouders en leerlingen van de school kunnen de medezeggenschapsraad per mail verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda van een vergadering te plaatsen.

De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag, de schoolleiding, het personeel en de ouders. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op de website van de school wordt geplaatst.

De vergadering van de medezeggenschapsraad is het eerste gedeelte openbaar. Na de pauze volgt het besloten gedeelte.Jaarverslag 2019-2020