Leren is fijn op Valckesteyn

VALCKESTEYN TEGEN PESTEN


Ter voorkoming van pestgedrag zijn in onze school de volgende maatregelen genomen:
  • het bevorderen van wederzijds respect en waardering van de leerlingen onderling
  • de leerkrachten zijn alert op pestgedrag. Alle leerkrachten zijn in het bezit van een pestprotocol
  • in alle groepen worden duidelijke schoolregels gehanteerd, die aan het begin van het jaar met de leerlingen wordt besproken
  • er worden klassenregels met de leerlingen opgesteld
  • pestdagboek in de klas
  • in alle groepen worden lessen sociaal-emotionele vorming gegeven door middel van de methode 'Goed Gedaan'
  • in zorgvergaderingen komt het thema pesten geregeld terug
  • een kwartier voor aanvang van school is er pleinwacht op het plein aanwezig
  • leerkrachten staan op strategische plekken om 12.00 uur en 15.15 uur
  • tijdens de overblijf is er voldoende toezicht. Wordt pestgedrag gesignaleerd, dan wordt dit direct gecommuniceerd naar de leerkracht of de directie.
Bij ons op school maken we gebruik van de methode 1+1=3 van Move a-Head. Via deze methode leren de kinderen in hun hoofd sterker te worden, zich socialer te gedragen en hierdoor effectiever te leren en presteren.

Lees hier ons pestprotocol.